Tasarım Tescili Nedir ?

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununa göre tasarımın tanımı şu şekildedir; “Tasarım, ürünün tümü veya bir parçasının ya da üzerindeki süslemenin çizgi, şekil, biçim, renk, malzeme veya yüzey dokusu gibi özelliklerinden kaynaklanan görünümüdür.”

Tasarım tescili nesnelerin şekilsel/tasarımsal görünümünün tescilinin alındığı bir sistemdir. Bir nesnesin görünümü, bir ürünün üretiminde kullanılan kalıp çalışması,  logo çalışması, ürün/mal görünümleri, mobilyaların tasarımı, tekstil ürünlerinin tasarımı, ayakkabı ve ayakkabı taban tasarımları, bir model tasarımı, ambalaj tasarımı, gıda ürünü veya kutusunun tasarımı, iç mekan tasarımı vb. yeni olması kaydıyla tasarım tescili alınabilir. Denilebilir ki, yeni olması kaydıyla gözle görülebilen her nesnesin tasarım tescili alınabilir.

 

Serbest piyasa koşullarında, aynı hizmetleri veren firmaların ürünleri için geliştirmiş oldukları tasarımlar, müşteri tercihlerinin ürün tercihindeki önemli etkenlerdendir. “Coca Cola” firmasına ait şişe görseli bu durumun en somut örneğidir. Tüketicileri/alıcılar  “Coca Cola”  şişesi  üzerinde marka adı yazmasa dahi şişe tasarımının “Coca Cola”  markasına ait olduğunu anlayacaktır.) Özellikle kalite ve teknik açıdan müşterilere aynı faydayı sağlayan ürünlere ait tasarımlar, çoğu zaman en belirleyici faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Firmalar, tasarım yolu ile ürün yelpazesinde farklılaşarak bir adım öne çıkmayı hedeflemektedirler.

Tasarım tescil başvurusu için gerekli olan bilgiler şu şekildedir;

 • Tasarım tescil başvuruları şahıs adına yapılacaksa ad-soyad – TC No ve adres bilgileri gereklidir.  Başvuru tüzel kişi/şirket adına yapılacaksa şirket unvanı, vergi dairesi ve no, adres ve iletişim bilgileri gerekmektedir.
 • Tasarım tescil başvurusu için, tescil edilecek tasarımların tüm belirgin özelliklerini yansıtan fotoğraf veya çizimi başvuru için gereklidir.

Aşağıdaki kişiler tasarım tescil başvurusunda bulunabilirler;

 • Türkiye Cumhuriyeti  vatandaşları. (Tasarım tescil başvurusu için vergiye tabi olma zorunluluğu yoktur.)
 • Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yerleşim yeri olan veya sınai ya da ticari faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişiler.
 • Paris Sözleşmesi veya Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması hükümleri dahilinde başvuru hakkına sahip kişiler.
 • Karşılıklılık ilkesi uyarınca, Türkiye Cumhuriyeti uyruğundaki kişilere sınai mülkiyet hakkı koruması sağlayan devletlerin uyruğundaki kişiler, Türkiye’de marka başvurusunda bulunma hakkına sahiptir.

Tararım tescili almanın yararları aşağıdaki gibidir;

Tescilli bir tasarımın kullanım hakkı tasarım tescil sahibine aittir. 3.kişiler tasarım sahibinin izni olmaksızın tescilli tasarımları kullanamaz. Kanuna göre 3.kişiler, tescilli bir tasarımın kullanıldığı veya uygulandığı ürünün aynısını veya ayırt edilemeyecek kadar benzerini üretemez, piyasaya sunamaz, satamaz, sözleşme yapmak için öneride bulunamaz, ticari amaçla kullanamaz veya bu amaçlarla bulunduramaz, başka bir şekilde ticaret alanına çıkartamaz, ithal işlemine tabi tutamaz.

Tasarım tescil belgelerinin geçerlilik süresi şu şekildedir;

Tasarım tescil belgeleri başvuru tarihinden itibaren 5 (beş) yıldır. Bu süre, tasarım tescil belgelerinin beşer yıllık dönemler halinde yenilenmesi koşuluyla 25 yıla kadar uzatılabilir. Buna göre, tescilli tasarımların toplam koruması süresi 25 (yirmi beş) yıldır. 25 yılın sonuna tasarım anonimleşir ve herkes tarafından kullanılabilir.

Kanuna göre tasarım tescil belgesi alabilmenin şartları aşağıdaki gibidir;

Sınai Mülkiyet Kanununa göre, bir tasarım “yenilik” ve “ayırt edici nitelik” şartlarını sağlıyorsa o tasarıma tasarım tescil belgesi verilmektedir.

Tasarım tescil başvurularına ilişkin yasal süreçler aşağıdaki gibidir;

Sınai Mülkiyet Kanununa göre, tasarım tescil süreci başvuru evrakları kontrolü (şekli inceleme), tasarımların tescil edilebilirliği ile ilgili yapılan Kurum yenilik incelemesi, yayım kararı, itiraz ve belgelendirme sürecinden oluşmaktadır. Tasarım tescil başvuruları Resmi Tasarımlar Bülteni’nde ilan edildiği (yayımlandığı) tarih itibariyle 3 (üç) ay boyunca itirazlara açık tutulmaktadır. Belirtilen 3 aylık yasal süreç içerisinde tasarım tescil başvurusuna herhangi bir itiraz gelmemesi durumunda tasarım başvurularının belge kararı verilmekte ve Kurum tarafından tescil belgesi düzenlenmektedir. Tasarım tescil belgeleri için Kuruma ücret talep etmemektedir.

Tasarım tescil başvurusuna itiraz ve tescile ilişkin süreçler aşağıdaki gibidir;

 • Tasarım Tesciline İtiraz: Resmi Tasarımlar Bülteni’nde ilan edilen tasarımlar ilan tarihi itibariyle 3 ay boyunca itirazlara açık tutulmaktadır. İlan tarihi itibariyle 3 ay içerisinde herhangi bir itiraz gelmemesi halinde tasarım tescil belgesi düzenlenmektedir.

 

 • Tasarım tescili kurum kararına itiraz:Tasarım tescil başvurusun Kurum tarafından reddedilmesi halinde verilen ret kararına karşı Kanunun ilgili maddeleri kapsamında 2 ay içerisinde karara itiraz edilebilir.

 

 

Tasarım tescil belge kararı: Tasarım tescil başvurularına 3 (üç) aylık yasal itiraz süresi içerisinde herhangi bir itiraz gelmemesi veya itiraz varsa ve reddedilmişse Kurum tarafından tasarım tescil belgesi düzenlenmektedir.

Tasarım tescil belgelerinin koruma süresi ve tasarım tescil belgelerinin yenilenmesine ilişkin;

Tasarım tescil begelerinin koruma süresi başvuru tarihinden itibaren 5 (beş) yıldır. Bu süre tasarım tescil belgelerinin beşer yıllık dönemler hâlinde yenilenmesi koşuluyla toplam 25 (yirmi beş)  yıla kadar uzatılabilir.

Tasarım tescilli hakkının tükenmesine ilişkin durumlar şu şekildedir;

 • Tasarımdan doğan hak aşağıdaki sebeplerden birinin gerçekleşmesi ile sona erer.
 • Koruma süresinin dolması veya tescilin yenilenmemesi,
 • Tasarım tescil belgesi sahibinin hakkından vazgeçmesi durumunda da tasarım hakkı sona erer.

Tasarım tescil işlemlerindeki rüçhan hakkına ilişkin;

 • Tasarım tescil başvuruları veya belgeleri, tescil için hangi ülkede başvuru yapılmışsa o ülke sınırları içerisinde koruma altına alınmış olur.  Yurtdışında da koruma talep edilmesi durumunda diğer ülkelere de ayrıca tasarım tescil başvurusunun yapılması gerekmektedir. Yurtdışı tasarım tescil başvurularında rüçhan hakkından yararlanmak firmalara önemli avantajlar sağlamaktadır.

 

 • Paris Sözleşmesi veya Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşmasına taraf devletlerden birinin uyruğunda olan ya da bu devletlerden birinin uyruğunda olmamakla birlikte bunlardan birinde yerleşim yeri veya işler durumda ticari müessesesi bulunan gerçek veya tüzel kişiler veya bunların halefleri, bu devletlerin herhangi birinde yetkili mercilere tasarım veya faydalı model tescili için usulüne uygun olarak yaptıkları başvuru tarihinden itibaren altı ay (6) süreyle, Paris Sözleşmesi hükümleri kapsamında aynı tasarım için Türkiye’de başvuru yapma konusunda rüçhan hakkından yararlanabilmektedir.

Yurtdışı tasarım tescil başvurularına ilişkin;

Tasarım tescil başvuruları hangi ülkede yapılmışsa o ülke sınırları içinde geçerlidir. Yurtdışı tasarım tescil işlemleri için 3 (üç) farklı yöntem bulunmaktadır.  Yurtdışı tasarım tescil başvurularına ilişkin yollar aşağıdaki gibidir;

 • Yurtdışı tasarım tescil başvurusu için, tasarımların tescil edilmek istendiği ülke ofisine doğrudan tasarım tescil başvurusu yapılabilir. Bu yöntem maliyetli olduğu için tasarımın tek bir ülkede veya az sayıda ülkede tescil alınacaksa kullanılan bir yöntemdir.
 • Yurtdışı tasarımların uluslararası tescil işlemlerini düzenleyen, ülkemiz Türkiye’yle birlikte dünya genelinde 69 ülkenin taraf olduğu Lahey Anlaşması uyarınca yurtdışı tasarım tescil başvuru işlemi yapılabilmektedir. Lahey sistemi yurtdışı tasarım tescil başvuruları için avantalı bir sistemdir. Lahey sisteminin en büyük avantajı az formalite ile birden fazla ülkede yurtdışı/uluslararası tasarım başvurusunun yapılabilmesini sağlamasıdır.  Yurtdışı için yapılacak tasarım tescil başvuruları birden fazla ülke de olacaksa, başvuru maliyetleri daha ekonomik olduğu için Lahey sistemi en sık tercih edilen sistemdir.
 • Yurtdışı tasarım tescil başvuru için Avrupa Topluluğu Tasarım Başvuru sistemiyle Avrupa Birliği’ne üye ülkelerde tek bir başvuru ile koruma sağlanabilmektedir. Tasarım tescil belgesi Avrupa Birliği üyesi tüm ülkeler de geçerli sayılmaktadır.

Ekim Patent Ofisi olarak tasarım tesciline ilişkin hizmetlerimiz aşağıdaki gibidir;

 • Ulusal ve uluslararası tasarım tescil başvurusu
 • Lahey Antlaşması kapsamında yurt dışı tasarım tescil başvurusu
 • Ulusal ve uluslararası tasarım araştırması
 • Tasarım tescil süreçlerinin yasal takibi
 • Tasarım tescil tescil izleme ve marka tescil yenileme
 • Tasarım tescil sonrası devir ve lisans işlemleri, adres, unvan ve nevi değişikliği
 • Benzer ve taklit tasarımlara karşı itirazların yapılması
 • Resmi Tasarım Bültenlerini inceleyerek benzer başvuruların tespiti ve itiraz işlemleri
 • Tasarım başvurularına itiraz ve karşı görüş dosyası hazırlaması

Ekim Patent

Sınai Mülkiyet Danışmanları

Ücretsiz Danış

Hizmetlerimiz hakkında ayrıntılı bilgi için formu doldurun sizi arayalım

GÖNDER