Ekim Patent olarak alanında uzman marka vekillerimizle, firmaların ürün ve hizmetler de kullandığı markalar için ulusal /uluslararası araştırmalar ve başvurular yapıyor, markaların tescil öncesi ve sonrası süreçlerinin takibini yapıyoruz.

Marka, ticaret veya hizmet sektöründe kullanılan markaların birbirinden ayırt edilmesini sağlayan işaretlerdir. Marka; bir ürüne, kuruluşa ya da hizmet türüne kimliğini veren ve onu rakiplerinden ayıran işaret, kelime, şekil, slogan ya da cümle olarak tanımlanabilir. Dolayısıyla, marka farklılaşmak demektir. Markalar, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında tescil edilen sınai mülkiyet hakkıdır. Kişi adları, kelimeler, şekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler ve malların veya ambalajlarının biçimi olmak üzere her türlü işaret marka olabilir.

Markaların tescili zorunlu olmamakla birlikte, marka tescili, marka üzerindeki hakları ispatlayan ve marka ihlalini engelleyen en önemli araçtır. Tescilli marka, sahibine daha geniş bir koruma sağladığından faaliyette bulunulan bütün ülkelerde marka tescili önemle tavsiye edilmektedir. Bir markanın tescil ettirilmesi, özellikle aynı ya da karıştırılabilecek derecede benzer bir marka ile ihtilaf oluşması halinde daha güçlü bir koruma sağlamaktadır.  Markalar, kullanılmaya başlandığı veya tescil başvurusunun yapıldığı gün itibariyle Sınai Mülkiyet Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu Haksız Rekabet Hükümleri kapsamında koruma altına alınmış olur.

Markalar; ticaret markası, hizmet markası, ortak marka, ses markası, üç boyutlu marka, renk markası, hareket markası, garanti markası, koruma markası ve tanınmış marka olarak yasal koruma altına alınabilir.

 • 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununa göre marka tanımı şu şekildedir; “Marka, bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlaması ve marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilebilir olması şartıyla kişi adları dâhil sözcükler, şekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler ve malların veya ambalajlarının biçimi olmak üzere her tür işaretten oluşabilir.”

 

 • Başka bir ifadeyle markalar, işletmelerin ticaret veya hizmet sektöründe kullandığı markaları diğer işletmelerin markalarından ayırt edilmesini sağlayan işaretlerdir. Markalar, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında tescil edilen sınai mülkiyet hakkıdır. Kişi adları dâhil sözcükler, şekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler ve malların veya ambalajlarının biçimi olmak üzere her türlü işaret marka olabilir. Markalar, başvurusu yapıldığı gün ve saat itibariyle başvuru sahibine aittir.

 

 • Teorik anlamda ki tanımı “marka tescili” olan tescil sistemi ülkemizde “isim patenti”, “patent tescili”, “marka patenti”, ya da “isim tescili” olarak bilinmektedir. Marka tescil koruma türünün teorik anlamda tam karşılığı “marka tescili”dir. Marka tescil işlemi, halk dilinde genellikle “marka patenti”, “isim patenti” ya da “isim tescili” olarak telaffuz edilmekte ve bu şekilde bilinmektedir.

 

 • Markalar; ticaret markası, hizmet markası, ortak marka, ses markası, üç boyutlu marka, renk markası, hareket markası, garanti markası, koruma markası ve tanınmış marka olarak yasal koruma altına alınabilir.
Marka Tescilinin Avantajları Nelerdir ?
 • Markanıza hukuki ve yasal koruma sağlar.
 • Markanızın aynısının ya da benzerinin bir başka firma tarafından aynı iş kolundan tescil edilmesini engeller.
 • Tescilli markalar, rakiplerinize göre rekabet gücünüzü arttırır.
 • tr uzantılı alan adı almanızı sağlar.
 • Devletin firmalara vermiş oldupu teşviklerinden yararlanmanızı sağlar. (Kosgeb vb.)
 • Firmalarınıza kalite belgeleri almak için (TSE, CE vb.) marka tescil belgesi veya başvurusu gerekmektedir.
 • Markanızın taklitlerinin ithalat ve ihracatının engellenmesi için gümrüklere başvuru yapılmasını sağlar.
 • Markanızın yurt dışı tescil işlemlerinizde tescil başvuru sürecini kolaylaştırır.
 • Markalar bir mülkiyet türüdür ve bir bedel karşılığında devredilebilir veya kullanım lisansı verilebilir.
Marka tescil işlemlerinde ön araştırma nedir?

Tescili için başvurusu yapılacak bir markanın, başvuru yapılmadan önce, markalarla ilgili kanun kapsamında tescil edilebilirliği ile ilgili ön araştırmasının yapılması yararlı olacaktır. Marka başvurusu öncesi, tescili alınacak olan markaların, daha önce şahıs veya şirket adına tescile ya da başvuruya konu olup olmadığına ilişkin ön araştırma yapılması mümkündür. Bu bağlamda, marka tescil başvurusu yapılmadan önce araştırma yapılması önemli bir husustur. Ekim Patent olarak markalarınızın tescil edilebilirliği ile ilgili ücretsiz araştırma yapıp müvekkil firmalarımıza markalarının tescil edilebilirliğine ilişkin bilgi veriyor rapor sunuyoruz.

Marka tescil başvurusunu kimler yapabilir?
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları. (Marka tescil başvurusu için vergiye tabi olma zorunluluğu yoktur. Dolayısıyla vergi kaydı olmadan da şahıs adına marka tescil başvurusu yapılabilir. )
 • Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yerleşim yeri olan veya sınai ya da ticari faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişiler.
 • Paris Sözleşmesi veya Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması hükümleri dahilinde başvuru hakkına sahip kişiler.
 • Karşılıklılık ilkesi uyarınca, Türkiye Cumhuriyeti uyruğundaki kişilere sınai mülkiyet hakkı koruması sağlayan devletlerin uyruğundaki kişiler, Türkiye’de marka başvurusunda bulunma hakkına sahiptir.
Marka tescil başvurusu için gerekli olan evraklar aşağıdaki gibidir;
 • Başvuru şahıs adına (gerçek kişi) yapılıyorsa; adı-soyadı,
 • TC No, adres ve iletişim bilgileri ve varsa markaya ait logo örneği,
Marka tescil başvurularının yasal süreçleri ise şu şekildedir;

Kurum tarafından yapılan şekli inceleme (başvuru evrakları kontrolü), başvurunun mutlak ret nedenleri kapsamında değerlendirilmesi (Kanun kapsamında tescil edilebilirliği ile ilgili yapılan Kurum incelemesi), karara ve yayıma itiraz (marka başvurusuna itiraz var ise değerlendirme) ve başvurunun tescil edilmesi aşamalarından oluşmaktadır.

 • Marka Tescil Başvurusuna İtiraz: Kurum tarafından incelenen ve uygun görülen marka tescil başvuruları Resmi Markalar Bülteni’nde ilan edilerek ilan tarihi itibariyle 2 ay boyunca önceki hak sahiplerinin itirazlarına açık tutulmaktadır. Bu bağlamda, bültende ilan tarihi itibariyle 2 aylık yasal süre içerisinde itiraz edilebilir.

 

 • Marka Yayıma İtirazın Yeniden İncelenmesi: Resmi Markalar Bülteni’nde ilan edilen markalara yapılan itirazların Markalar Dairesi Başkanlığında reddedilmesi halinde, itiraz sahibi, yayıma yaptığı itirazın yeniden incelenmesi için Kurum nezdinde nihai/kesin karar verici konum da olan Yeniden İnceleme ve  Değerlendirme Kurulun’dan itirazının yeniden incelenmesini talep etme hakkına sahiptir. Bu hak, başvuruya yapılan itirazın karar yazısının tebliğinden itibaren 2 ay içerisinde yapılabilir.

 

 • Marka Başvurusu Karara İtiraz: Marka başvurusunun Kurum tarafından veya itiraz sonucu reddedilmesi halinde, kararın tebliğinden itibaren 2 aylık süre içerisinde karara itiraz edilebilir.

 

 • İtiraza Karşı Görüş/Savunma: Bir marka başvurusuna itiraz gelmesi durumunda,söz konusu itiraz, marka başvuru sahibine veya marka vekiline bildirilir. Başvuru sahibi veya marka vekili, itirazın bildirim (tebliğ) tarihinden itibaren 1 ay içerisinde karşı görüş/savunma dosyası gönderme hakkına sahiptir.
Marka tescil başvurularında kullanılan sınıflandırma nedir?

Markalar, kullanılacağı ürün/mal grubu veya hizmetlere göre tescil ettirilmelidir. Başka bir ifadeyle, bir marka hangi sektör de kullanılacaksa o iş kollarını tanımlayan sınıflar/emtialar kapsamında tescilinin alınması gerekmektedir. Marka tescil işlemlerinde malları veya hizmetleri tanımlayan toplam 45 sınıf listesi bulunmaktadır.  Marka sınıflandırma listesinde, ürün ve mallar 34 sınıf, hizmetler ise 11 sınıfta toplanmıştır.  Başka bir ifadeyle, ilk 34 sınıf üretimi yapılan ürünleri ve malları yani üretim sektöründe faaliyet yürüten firmaların iş kollarını tanımlarken; kalan 11 sınıf ise hizmetler sektöründe faaliyet yürüten firmaların iş kollarını  tanımlamaktadır.

Marka tescil işlemlerinde kullanılan muvafakatname (Muvafakat) Nedir?

“Muvafakat” kelimesi anlam olarak “razı olma”, “rıza gösterme”, “olur verme” gibi anlamlar da kullanılmaktadır. Sınai Mülkiyet Kanunu’yla birlikte, marka tescil işlemlerinde “Muvafakat” verilmesinin yasal hale gelmiştir. Buna bağlam da, tescilli markaların hak sahipleri olan şahıs veya şirketler, hak sahibi oldukları aynı markanın tescili için bir başka şahıslara veya şirketlere muvafakat verebilmektedir.  Buna göre, bir marka başvurusu, önceki marka sahibinin başvurunun tesciline açıkça muvafakat ettiğini gösterir noter onaylı muvafakat sunulması durumunda aynı markanın tescili alınabilmektedir.

Marka tescil belgesinin koruma süresi ve marka tescil yenileme nedir?

Marka tescil belgeleri başvuru tarihinden itibaren 10 yıl geçerlidir. Sınai Mülkiyet Kanununa göre marka tescil belgelerinin her 10 yılda bir yenilenmesi gerekmektedir. Tescil belgelerinin kullanım hakkı her 10 yılda bir yenilenmesi koşuluyla sonsuz süre marka sahibine aittir.  Yenileme işlemi yapılmayan marka tescil belgeleri geçersiz sayılarak hükümden düşmekte, hak sahibi tescilin sağladığı haklardan yararlanamamakta ve üçüncü kişilere karşı marka tescili hakkı ileri sürülememektedir. Dolayısıyla, markaların tescil sonrası süreçleri de önemlidir.

Marka tescil belgesinin hak sahibine hangi haklar şu şekildedir;
 • Marka tescil belgelerinin kullanım hakkı sonsuz süre (markaların 10 yılda bir yenilenmesi kaydıyla) marka sahibine aittir. Marka tescil belgesi hak sahipleri, tescilli markalarının tescil kapsamına giren aynı veya benzer mal veya hizmetlerle ilgili olarak karıştırılma ihtimali olan, tescilli markanın itibarından dolayı haksız avantaj elde edecek veya tescilli markanın ayırt edici karakterine zarar verecek nitelikteki herhangi bir işaretin izinsiz kullanımını önleme hakkını vermektedir. Bir başka ifadeyle tescilli markanın hak sahibi markasını taklit edenlere karşı yasal haklarını kullanarak taklit markanın kullanılmasını engelleyebilir.

 

Marka tescil  belgesi sahipleri aşağıda  durumları yasaklatma hakkına sahiptir;

 • Markanın/işaretin mal veya ambalajı üzerine konulması.
 • Markayı/işareti taşıyan malın piyasaya sürülmesi veya bu amaçla stoklanması, teslim edilebileceğinin teklif edilmesi veya o işaret altında hizmetlerin sunulması veya sağlanması.
 • Markayı/işareti taşıyan malın ithal ya da ihraç edilmesi.
 • Markayı/işareti, teşebbüsün iş evrakı ve reklamlarında kullanılması.
 • Markayı/işareti kullanan kişinin, işaretin kullanımına ilişkin hakkı veya meşru bir bağlantısı olmaması koşuluyla, işaretin aynı veya benzerinin internet ortamında ticari etki yaratacak biçimde, alan adı, yönlendirici kod, anahtar sözcük veya benzeri biçimlerde kullanılması.
 • Markayı/işareti ticaret unvanı ya da işletme adı olarak kullanılması.
 • Markayıiİşareti hukuka uygun olmayan şekilde karşılaştırmalı reklamlarda kullanılması.
Marka tescil belgesinin hak sahibine hangi haklar şu şekildedir;
 • Marka tescil belgelerinin kullanım hakkı sonsuz süre (markaların 10 yılda bir yenilenmesi kaydıyla) marka sahibine aittir. Marka tescil belgesi hak sahipleri, tescilli markalarının tescil kapsamına giren aynı veya benzer mal veya hizmetlerle ilgili olarak karıştırılma ihtimali olan, tescilli markanın itibarından dolayı haksız avantaj elde edecek veya tescilli markanın ayırt edici karakterine zarar verecek nitelikteki herhangi bir işaretin izinsiz kullanımını önleme hakkını vermektedir. Bir başka ifadeyle tescilli markanın hak sahibi markasını taklit edenlere karşı yasal haklarını kullanarak taklit markanın kullanılmasını engelleyebilir.

 

Marka tescil  belgesi sahipleri aşağıda  durumları yasaklatma hakkına sahiptir;

 • Markanın/işaretin mal veya ambalajı üzerine konulması.
 • Markayı/işareti taşıyan malın piyasaya sürülmesi veya bu amaçla stoklanması, teslim edilebileceğinin teklif edilmesi veya o işaret altında hizmetlerin sunulması veya sağlanması.
 • Markayı/işareti taşıyan malın ithal ya da ihraç edilmesi.
 • Markayı/işareti, teşebbüsün iş evrakı ve reklamlarında kullanılması.
 • Markayı/işareti kullanan kişinin, işaretin kullanımına ilişkin hakkı veya meşru bir bağlantısı olmaması koşuluyla, işaretin aynı veya benzerinin internet ortamında ticari etki yaratacak biçimde, alan adı, yönlendirici kod, anahtar sözcük veya benzeri biçimlerde kullanılması.
 • Markayı/işareti ticaret unvanı ya da işletme adı olarak kullanılması.
 • Markayıiİşareti hukuka uygun olmayan şekilde karşılaştırmalı reklamlarda kullanılması.

Tescilli bir marka hakkına tecavüzüne  ilişkin kanunda öngörülen cezai hükümler aşağıdaki gibidir:

 • Başkasına ait marka hakkına iktibas veya iltibas suretiyle tecavüz ederek mal üreten veya hizmet sunan, satışa arz eden veya satan, ithal ya da ihraç eden, ticari amaçla satın alan, bulunduran, nakleden veya depolayan kişi bir yıldan üç yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

 

 • Marka koruması olduğunu belirten işareti mal veya ambalaj üzerinden yetkisi olmadan kaldıran kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

 

 • Yetkisi olmadığı hâlde başkasına ait marka hakkı üzerinde devretmek, lisans veya rehin vermek suretiyle tasarrufta bulunan kişi iki yıldan dört yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

 

 • Bu maddede yer alan suçların bir tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde ayrıca bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.
 • Bu maddede yer alan suçlardan dolayı cezaya hükmedebilmek için markanın Türkiye’de tescilli olması şarttır.

 

 • Bu maddede yer alan suçların soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlıdır.

 

 • Başkasının hak sahibi olduğu marka taklit edilerek üretilmiş malı, satışa arz eden veya satan kişinin bu malı nereden temin ettiğini bildirmesi ve bu suretle üretenlerin ortaya çıkarılmasını ve üretilmiş mallara el konulmasını sağlaması hâlinde hakkında cezaya hükmolunmaz.

 

Markanın sağladığı haklar, üçüncü kişilere karşı, marka tescilinin yayım tarihi itibariyle hüküm ifade etmektedir. Marka başvurusunun Bültende yayımlanmasından sonra gerçekleşen ve marka tescilinin ilan edilmesi halinde yasaklanması söz konusu olabilecek fiiller nedeniyle başvuru sahibi, tazminat davası açma hakkına sahiptir.

 

 

Marka tescil hakkı, aşağıda sayılan nedenlerden birinin gerçekleşmesi halinde sona erer.

 

 • Koruma süresinin dolması ve markanın yasal süresi içinde yenilenmemesi,
 • Marka sahibinin marka hakkından vazgeçmesi durumunda, marka tescil hakkı sona erer.
Uluslararası marka tescil (Yurtdışı Marka Tescil) İşlemi Nasıl Yapılır?

Markalar hangi ülke de tescil edilmişse o ülkenin ulusal sınırları içerisinde koruma altına alınır.  Somur bir örnek vermek gerekirse, ülkemiz Türkiye’de tescil edilen bir marka ülkemizin ulusal sınırları içerisinde yasal koruma altına alınmış olurlar. Bir başka ifadeyle, marka tescilinden doğan haklar, tescilin yapıldığı ülkeler de koruma sağlamaktadır. Bu bağlamda,  markaların yurtdışında da korunması isteniyorsa, koruma talep edilen ülkelerde de tescil başvurusunun yapılması ve markanın tescil ettirilmesi gerekmektedir.  Yurtdışı marka tescili için, tescil talep edilen ülke ofislerine tek tek başvuru yapılabileceği gibi, ülkemiz de taraf olduğu ve ekonomik bir tescil sistemi olan “Madrid Protokolü” kullanılarak tek bir başvuru ile birden çok ülkede koruma elde edilebilmesi mümkündür. Uluslararası/yurtdışı marka tescil işlemleri için aşağıdaki yollar izlenebilir;

 

 • Ülkemizin Türkiye’nin de taraf olduğu “Madrid Protokolü” kapsamında uluslararası marka tescil başvurusu yapılabilmektedir. Halihazırda Madrid Protokolü’ne dünya genelinde 103 ülke taraftır. Dolayısıyla, 103 ülke içerisinde hangi ülkelerden tescil alınmak isteniyorsa o ülkeler tercih edilerek başvuru yapılabilmektedir. Yurtdışı marka tescil tescil işlemlerinde en avantajlı ve en fazla tercih edilen sistem Madrid Protokolü’dür. Tek bir başvuru formuyla, tek bir dil kullanılarak ve tek bir ücretle birden fazla ülkede yurtdışı marka tescil başvurusunu gerçekleştirmek mümkündür.  Bu protokolle (Madrid Protokolü) yurtdışı/uluslararası marka tescil başvuru yapabilmek için, öncelikle Türkiye’de (menşe ofis) tescilli bir markanın veya bir marka başvurusunun bulunması zorunludur. Ekim Patent olarak müvekkil firmalarımızın yurtdışı marka tescil hizmetleri konusunda da danışmanlık/vekillik hizmeti vermekteyiz.

 

 • Tek bir başvuruyla Avrupa Birliği Markası (European Union Trade Mark – EUTM) için başvuru yapılabilir. Avrupa Birliği Markası, Avrupa Birliği’ne üye ülkelerin tamamında geçerli olan bir marka tescil sistemidir. Marka tescil başvurularının inceleme ve tescil sistemleri Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (European Union Intellectual Property Office- EUIPO) tarafından yürütülmektedir. Avrupa Birliği Markası başvuruları, doğrudan Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi’ne, Birliğe üye ülkelerin marka-patent ofislerine ya da Madrid Protokolü çerçevesinde uluslararası büroya yapılabilmektedir. Tescil edilen Avrupa Birliği Markası, sahibine bütün üye ülkelerde geçerli eşit haklar sağlamaktadır. Bu başvuruda Madrid Protokolü’nde olduğu gibi ülke seçimi söz konusu değildir. Başvuru herhangi bir Avrupa Birliği (AB) ülkesinde reddedilmesi halinde, mevzuat gereği diğer AB üyesi ülkelerde de reddedilmiş sayılacaktır. Bu tür durumlarda, marka başvurusu tüm AB üyesi ülkelerde ulusal başvuruya dönüştürülebilir.

 

 • Fransızca konuşan Afrika ülkelerinde marka tescili için “OAPI Sistemi” tercih edilebilir. “OAPI Sistemi” Fransızca konuşan Afrika ülkelerinde tescil için başvuru yapılabilen bir sistemdir. “OAPI Sistemi”  toplu bir başvuru sistemi olup, bu sistemle yapılan marka tescil başvuruları üye ülkelerin tamamında yapılmış sayılmaktadır. Herhangi bir üye ülkede marka tescil başvurunun reddedilmesi diğer üye ülkeleri de etkilemektedir. “OAPI Sistemi”  kapsamında yapılacak marka tescil başvuruları Madrid Protokolü üzerinden yapılabilmektedir. Bu sisteme üye ülkelere ulusal marka tescil başvurusu yapılamamaktadır.

 

 • İngilizce konuşan Afrika ülkelerinde marka tescili için “ORIPO Sistemi” tercih edilebilir. “ORIPO Sistemi” kapsamında İngilizce konuşan Afrika ülkelerinde tescil için başvuru yapılabilmektedir. Herhangi bir üye ülkede başvurunun reddedilmesi diğer üye ülkeleri de etkilemektedir. Bu sisteme üye olan ülkelerin büyük çoğunluğu aynı zaman da Madrid Protokolü’ne de taraftır. “ORIPO Sistemi” işleyişinde sorunlar olduğu için marka tescil işlemleri için tercih edilmeyen bir sistemdir.

 

 

 

 • Yukarıda markaların yurtdışı tescil işlemlerine ilişkin detayları verdik. Diğer yandan, yukarıda belirtilen anlaşmaların dışında, yurtdışı marka tescili için hangi ülke de tescil alınmak isteniyorsa o ülkelerin patent kurumlarına da ulusal başvuru yapılabilmektedir. Bu tür başvuruların, tescil alınacak ülkede yerleşik marka vekilleri aracılığıyla yapılması zorunludur.
Ekim Patent Ofisi olarak marka tesciline ilişkin hizmetlerimiz aşağıdaki gibidir;
 • Ulusal ve uluslararası marka tescil başvurusu
 • Madrid Protokolü kapsamında yurt dışı marka tescil başvurusu
 • Tanınmış marka başvurusu
 • Ulusal ve uluslararası marka araştırması
 • Marka tescil süreçlerinin yasal takibi
 • Marka tescil izleme ve marka tescil yenileme
 • Marka tescil sonrası devir ve lisans işlemleri, adres, unvan ve nevi değişikliği
 • Benzer ve taklit markalara karşı itirazların yapılması
 • Resmi Marka Bültenlerini inceleyerek benzer başvuruların tespiti ve itiraz işlemleri
 • Marka izleme
 • Marka başvurularına itiraz ve karşı görüş dosyası hazırlaması

Ekim Patent

Sınai Mülkiyet Danışmanları

Ücretsiz Danış

Hizmetlerimiz hakkında ayrıntılı bilgi için formu doldurun sizi arayalım

GÖNDER